ชมภูเขาดอกหญ้าที่ฮวางแมซาน (Hwangmaesan)
#Gyeongsangnamdo #Hwangmaesan #nature #relax #photopoint #friends #couple #lady