ศูนย์การศึกษาสิ่งประดิษฐ์ (Invention Education Center (발명교육센터 창의발명체험관))
#Daejeon #InventionEducationCenter #Education #museum #Family #Friends #Couple