การแสดงสด คูกักแบบประยุกต์ ฟานทา-สติ๊ก
#Seoul #Jung #Tongil #Performance #Family #friend
การละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมในวันเสาร์
#Busan #Jung #Yongdusan #Festival #Culture #Family #friend
เทศกาลวัฒนธรรมยาสมุนไพรแทกูยังยองชี
#Daegu #Jung #Namseong #history #Culture #Family #friend