ศูนย์มรดกแห่งชาติ (Natural Heritage Center (천연기념물센터))
#Daejeon #NaturalHeritageCenter #museum #Family #Friends #Couple