พิธีเปลี่ยนเวรยามของปราสาทอุงจิน
#Chungcheongnamdo #Woongjin #Festival #history #cultural #family #friends #couple